مسئولیت اجتماعی

Social responsibility

مسئولیت اجتماعی

شرکت‌های نفتی از پیشتازان فعالیت در حوزه مسئولیت اجتماعی شرکتی هستند؛ زیرا آثار، عوارض و آسیب‌های فعالیت این شرکت‌ها بر محیط‌زیست و جوامع پیرامون مناطق عملیاتی پروژه‌های آنها، آشکار است؛ بر همین اساس، این شرکت‌ها به‌طور ذاتی تعهد و وظیفه دارند که در برابر این آسیب‌ها و پیامدها، پاسخگو باشند؛ بر مبنای همین وظیفه پاسخگویی، مفهوم و الگوی مسئولیت اجتماعی از چند دهه پیش در ادبیات واژگان تجارت و کسب و کار جهان جا افتاده است که با «توسعه پایدار» پیوندی قوی دارد.

امروزه مسئولیت اجتماعی شرکتی یک ‌باور و آگاهی عمومی است که خلقِ ارزشِ مشترك، میان ذي‌نفعان شرکت را دنبال می‌کند. مسئولیت اجتماعی یک پروژه نیست که آغاز و پایان داشته باشد یا مفهومی نیست که با تغییر مدیران ارشد سازمان از میان برود؛ برنامه‌هاي مسئولیت‌پذیري اجتماعی، یک فرهنگ سازمانی با رویکردی آینده‌نگر است که باید در بطن فعالیت‌هاي روزانه کسب و کار شرکت‌های بزرگ و کوچک به آن عمل شود.

مسئولیت اجتماعی در صنعت نفت، محدوده وسیعی از فعالیتها همچون آموزش، توسعه بهداشت، مشارکت در کاهش فقر، توسعه شهری و روستایی، توسعه فعالیتهای ورزشی، حمایت از حقوق بشر و میراث فرهنگی، اشتغال‌زایی و... را در برمی‌گیرد. اینکه سازمان‌ها بر کدام حوزه از این فعالیت‌ها تمرکز کنند، کاملاً به موقعیت مکانی و زمانی فعالیت آنها بستگی دارد؛ برای مثال در کشورهای توسعه یافته، فعالیتهای مسئولیت اجتماعی به‌طور معمول شامل حمایت مالی از مؤسسه‌های فرهنگی یا پشتیبانی از تحقیق و علم‌پژوهی است؛ در حالی که در کشورهای در حال توسعه، این فعالیت‌ها بر حمایت از پروژه‌های زیربنایی و اغلب اقدام‌هایی همچون حمایت مالی از ساخت مدرسه، بیمارستان و تأمین آب آشامیدنی تمرکز دارد.

 
شرکت مهندسی و ساختمان صنایع نفت (OIEC)، احساس مسئولیت نسبت به ذینفعان را عامل تعیین‌کنندهای برای استمرار اثربخشی فعالیتهای خود میداند. بر همین مبنا، از نقش مهم ارتباط موثر با ساکنان مناطق عملیاتی پروژههای خود که زندگی آنها به طور مستقیم و غیرمستقیم تحت تاثیر اجرای پروژهها قرار گرفته است، آگاه است و از همین رو، در تعامل با جوامع بومی و محلی در مناطق میزبان پروژهها، نقشی سازنده ایفا میکند که از جمله میتوان به ساخت مدرسه پسرانه «جمال آباد» از توابع شهر بندرعباس، دبستان دخترانه «حدیث» در عسلویه و مدرسه 9 کلاسه «علم الهدی» در شهرستان شوش که با هدف فراهم کردن شرایط مناسب برای دانش‌آموزان مناطق محروم و توسعه نیافته و تلاش برای علم آموزی آیندهسازان کشور ساخته شدهاند، کمک در زمان سیل و زلزله به مناطق آسیب‌دیده و همچنین معاینه روستاییان و مناطق هم‌جوار پروژه‌ها اشاره کرد.

تأمین تجهیزات پزشکی برای بیمارستان دهلران و دانشگاه علوم پزشکی استان ایلام، تهیه و توزیع بسته‌های معیشتی برای کمک به خانواده‌های همجوار پروژه‌ها، حمایت از تیم‌های ورزشی دهلران بخشی از اقدامات انجام شده شرکت اویک در جهت نیل به اهداف توسعه پایدار این شرکت می‌باشند.

این مجموعه برای تدوین و پیادهسازی شیوههای نوین و تاثیرگذار این حوزه، کمیته ویژهای با عنوان «مسئولیت اجتماعی» در گروه ایجاد کرده است تا بتواند ضمن پاسخگویی و تامین انتظارات ذینفعان، پیامدهای اجتماعی و زیست محیطی حاصل از اجرای موفق پروژههای خود در مناطق میزبان را شناسایی و با کاهش عوارض منفی آنها، به توسعه اجتماعی، فرهنگی و همچنین پایداری توسعه اقتصادی و منافع حاصل از آن در منطقه کمک کند.