ایستگاه تقویت فشار چشمه خوش

ایستگاه تقویت فشار چشمه خوش

ایستگاه تقویت فشار گاز چشمه خوش جهت احداث افزایش گازهای همراه میادین چشمه خوش و پایدار غرب

ایلام، دهلران، چشمه خوش

شرکت پترو پالایش دهلران

جاری

EPCC

ایستگاه تقویت فشار گاز چشمه خوش جهت افزایش گازهای همراه میادین چشمه خوش و پایدار غرب به منظور تأمین بخشی از خوراک کارخانه NGL3100 در دست احداث است. هدف از انجام پروژه، افزایش فشار گاز شیرین به میزان 31 فوت مکعب در روز از حدود 0/15 بار تا 58 بار و همچنین افزایش فشار گاز ترش به میزان 45 میلیون فوت مکعب در روز تا از حدود 0/12 بار تا 84 بار است.
 

تاریخ شروع در مرحله امضای قرارداد
محدوده پروژه صحه گذارى بر طراحى انجام شده/تکمیل مهندسى تفصیلی/تحویل تجهیزات خریدارى شده/ خرید کالاى تکمیلى مورد نیاز/ تکمیل عملیات اجرایى و نصب و   راه اندازى
خوراک گازهای همراه نفت میادین چشمه خوش و پایدار غرب
محصول افزایش فشار خوراک در ایستگاه چشمه خوش به Barg ۳۴۸ و افزایش دما به ۷۰ درجه سانتی گراد
افزایش فشار خوراک در ایستگاه پایدار غرب به Barg ۸۴.۵و افزایش دما به ۷۰ درجه سانتی گراد

لینک‌های مرتبط