پتروشیمی دهلران

پتروشیمی دهلران

تامین خوراک پتروشیمی دهلران از پروژه NGL3100

استان ایلام، شهرستان دهلران

شرکت پتروشیمی دهلران

جاری

EPCC

در پی تجارب موفق و موقعیت ممتاز شرکت OIEC در اجرای پروژه‌ها و با توجه به واگذاری پروژه کارخانه NGL3100 به صورت EPC که در بالادست پتروشیمی دهلران قرار گرفته و خوراک این کارخانه را تامین می‌کند و همچنین به منظور اهمیت اتمام هر دو پروژه به صورت همزمان با توجه به اینکه سرمایه‌گذاری و مالکیت هر دو کارخانه به صندوق‌های بازنشستگی، پس انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت واگذار شده است، شرکت سرمایه‌گذاری اهداف به نمایندگی از صندوق، مسئولیت اجرای این پروژه را نیز به شرکت مهندسی و ساختمان صنایع نفت واگذار کرد.
بر این اساس، خوراک این مجتمع به میزان 1,055 هزار تن در سال و بصورت +C2 توسط یک خط لوله به طول 45 کیلومتر از کارخانه NGL3100 واقع در منطقه چشمه‌خوش، برای این کارخانه ارسال خواهد شد.
پروژه پتروشیمی دهلران شامل 3 زیر پروژه، پروژه‌ خط لوله انتقال محصول اتیلن، پروژه تأمین برق و پروژه آبرسانی به مجتمع پتروشیمی دهلران است.

تاریخ شروع 1399/08/27
محدوده پروژه  احداث بخش Lump-Sum
واحد الفین،‌ واحد Utility و ساختمان های غیرصنعتی
احداث بخش Provisional
بسته آبرسانی به مجتمع، واحد C4 Hydrogenation، واحد Utility مربوط به پروژه هاى پایین دستی، کانال حفاظت از سیلاب 
خوراک

C2+  
1055تن در سال

محصول  اتیلن-۶۲۰ هزار تن در سال
پروپیلن-۱۴۰هزار تن در سال
بنزین پیرولیز- ۴۳هزار تن در سال
نفت سنگین-۷/ ۶ هزار تن در سال 

لینک‌های مرتبط