ویدیوها و انتشارات

ما در OIEC، به اهمیت شفاف بودن در تمام فعالیت‌های خود و همچنین انتشار منظم اطلاعات ضروری و ایجاد و حفظ ارتباطات دو سویه با مخاطبان خود آگاه بوده و تلاش می‌کنیم چنین اطلاعاتی را در اختیار همکاران و ذی‌نفعان خود قرار داده و آنها را با اقدامات و نگرش‌های سازمان آشنا کنیم